Privacy Policy

Privacy Statement - algemeen

Om TC Keerweide diensten aan leden en/of bezoekers beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat TC Keerweide in een aantal gevallen uw persoonsgegevens verwerkt. TC Keerweide respecteert de privacy van zijn leden en/of bezoekers en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In dit privacy statement wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met deze gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft. Hieronder tref je een overzicht aan van alle onderwerpen die in dit privacy statement staan

 • Welke gegevens worden door TC Keerweide verwerkt?
 • Wettelijke grondslag
 • Doel van de verwerking
 • Verstrekking aan derden
 • Bewaartermijn
 • Beveiliging
 • Uw rechten
 • Contact gegevens TC Keerweide
 • Wijzigingen in dit privacy statement

Welke gegevens worden door TC Keerweide verwerkt?

Wij verwerken gegevens indien u:

 • Lid wordt bij TC Keerweide. Het gaat dan om de volgende gegevens: initialen, naam (voor- en achternaam), adres, telefoonnummers, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, speelsterkte, actuele rating, pasfoto en overige gegevens die door u worden verstrekt. TC Keerweide krijgt via de KNLTB een bondsnummer voor u en een KNLTB ledenpas
 • Binnen TC Keerweide als bestuurder of vrijwilliger actief bent of bent geweest. Het gaat dan om de volgende gegevens: functietitel en termijn/periode waarin de functie is uitgeoefend
 • Op de een of andere manier onderscheiden bent door TC Keerweide. Het gaat dan om de volgende gegevens: naam van de onderscheiding en datum van toekenning
 • Vermeld wordt in het jaarverslag van TC Keerweide wegens bijzondere verdiensten voor TC Keerweide. Het gaat dan om de volgende gegevens: Voor- en achternaam in combinatie met de verdiensten
 • Zich inschrijft voor competitie(s), toernooi(en) en/of evenementen. Het gaat dan om de volgende gegevens: Voor- en achternaam in combinatie met vereniging/teamnummer, speelsterkte, ranking en uitslagen
 • Zich aanmeldt voor nieuwsbrieven. Het gaat dan om de gegevens die u zelf heeft doorgegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief, waaronder in ieder geval uw naam en e-mailadres
 • Onze websites bezoekt. Het gaat dan enerzijds om generieke bezoekgegevens niet zijnde persoonsgegevens en anderzijds om persoonsgegevens te weten het IP-adres
 • Contact met ons opneemt (via een contactformulier). Het gaat dan om de gegevens waarover u contact met ons opneemt en die u zelf heeft doorgegeven voor het opnemen van contact. Het kan gaan om uw e-mailadres en/of telefoonnummer in combinatie met uw voor- en achternaam.

Wettelijke grondslag?

Volgens de wetgeving mag TC Keerweide alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen uit artikel 6 van de AVG geldt. TC Keerweide hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • In het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst
 • Om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving)
 • Het gerechtvaardigd belang, waarbij TC Keerweide erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is
 • Door de betrokkene verleende toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Doel van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk voor:

 • Het optimaal kunnen functioneren van de tennisvereniging TC Keerweide en het verbeteren van de dienstverlening
 • Het aangaan en onderhouden van een relatie met alle leden van TC Keerweide
 • Het organiseren van competities en toernooien
 • Het organiseren van bijeenkomsten
 • Het verstrekken van door u gevraagde informatie
 • Het versturen van tennisnieuws en service-gerichte informatie om onze leden te informeren, te interesseren en te betrekken
 • Het aanbieden van producten, diensten, evenementen van TC Keerweide, de partners van TC Keerweide of andere partijen waarmee TC Keerweide samenwerkt
 • Analytische en onderzoeksdoeleinden
 • Archief doeleinden
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen
 • Het uitvoeren van overige voor een sportbond gebruikelijke activiteiten.

Voor zover wet- en regelgeving nadere eisen stelt aan de verwerking zoals het vooraf vragen van toestemming, het bieden van het recht van verzet of het achteraf kunnen afmelden zal TC Keerweide die eisen uiteraard volgen.

Verstrekking aan derden.

De door ons verzamelde gegevens zijn nodig om de hierboven beschreven doeleinden te kunnen bereiken. Indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden, stellen wij uw gegevens aan deze derden ter beschikking onder door TC Keerweide opgestelde voorwaarden (verwerkersovereenkomsten) en in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verstrekken van gegevens aan derden die voor onze verenigingen en leden een ICT oplossing aanbieden, zoals voor ledenadministratie en afhangbord, derden die door TC Keerweide worden ingeschakeld worden om onze dienstverlening te verbeteren (bv. marktonderzoek). Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en TC Keerweide of wanneer TC Keerweide hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft. Wanneer het gaat om het verstrekken van gegevens aan onze partners (het doen van een aanbieding speciaal voor onze leden), bent u uiteraard te allen tijde gerechtigd om uw bezwaar kenbaar te maken via het daarvoor bestemde formulier (recht van bezwaar bij direct marketing). Uw gegevens zullen dan niet meer voor deze doeleinden, zijnde het verstrekken van gegevens aan partners, worden verstrekt aan onze partners. De wettelijke grondslag voor deze verstrekking is het gerechtvaardigd belang (en dus niet toestemming).

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. TC Keerweide bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

Beveiliging

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. TC Keerweide treft voortdurend passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Uw rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken. U kunt uw schriftelijke verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan:

De Secretaris van Keerweide
Laan van Westfalen 58
6162 KJ Geleen
[email protected]

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie (niet zijnde serviceberichten) en aanbiedingen dan kunt u zich vanuit die betreffende uiting afmelden. Voor alle andere vragen die u mocht hebben over het privacy beleid van TC Keerweide, kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar [email protected]

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van TC Keerweide. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Januari 2019